hd porno porno izle porno izle porno izle
online film izle
Paieška Kontaktai Naudingos nuorodos
hd porno porno izle porno izle porno izle
Profilaktiniai sveikatos patikrinimai

Profilaktiškai tikrinama sveikata  (dirbančiųjų, vairuotojų, ginklo savininkų).

Išduodamos įvairios medicininės pažymos.

Privalomi profilaktiniai dirbančiųjų sveikatos patikrinimai

Buvo metas, kai niekas nekreipė dėmesio į darbuotojų profilaktinius sveikatos patikrinimus. Darbdaviui svarbiausia – atliktas darbas, darbuotojui - turėti darbą ir gauti atlyginimą. Požiūris keičiasi. Darbdaviai pradeda suprasti, kad sveikas darbuotojas – puikiai atliekamo darbo garantas. Oraganizacijose, kuriose kenksmingos ir pavojingos darbo sąlygos, darbdaviai suinteresuoti tikrinti darbuotojų sveikatą, kad išvengtų nelaimingų atsitikimų. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai ypač svarbūs darbuotojams, jeigu yra rizika susirgti profesine liga.

Privalomus darbuotojų sveikatos patikrinimus reglamentuoja DK, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas bei 1999 m. gegužės 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 544 (2000 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 1145 redakcija). Jeigu įstaiga laikosi įstatymų, privalo siųsti savo darbuotojus pasitikrinti sveikatą įmonės sąskaita. Įstatyme detaliai paaiškinta, kokiomis sąlygomis dirbantiems darbuotojams reikia tikrintis sveikatą ir kaip dažnai tai daryti. Tikrinti ir bausti, kaip vykdomas šis įstatymas, turi teisę Darbo inspekcija. Įstatymas numato baudą darbdaviui nuo 500 iki 5000 litų. Šiuose teisės aktuose yra numatomos darbuotojų, kuriems yra privalomas sveikatos patikrinimas, grupės: naktį dirbantys ir pamaininiai darbuotojai, darbuotojai, kurie dirba maisto gamybos ir realizavimo srityje, dideli fiziniai krūviai, temperatūrų svyravimai, darbas aukštyje, darbas su kenksmingomis cheminėmis ir biologinėmis medžiagomis ir t.t. Darbas kompiuteriu taip pat priskiriamas rizikos grupei. Darbuotojai, kurie darbe gali būti veikiami profesinės rizikos veiksnių, privalo pasitikrinti sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami – tikrintis periodiškai, pagal įmonėje patvirtintą darbuotojų sveikatos pasitikrinimų grafiką. Privalomi sveikatos patikrinimai atliekami darbo laiku. Darbuotojas, atsisakęs nustatytu laiku pasitikrinti sveikatą, nušalinamas nuo darbo ir jam už tą laiką, kol pasitikrins sveikatą, nemokamas darbo užmokestis. Profesijų, darbų, kuriuos dirbantys asmenys įsidarbindami ir vėliau privalo periodiškai tikrintis sveikatą, sąrašą, sveikatos pasitikrinimų tvarką nustato Vyriausybė.

Skirti drausminę nuobaudą darbuotojui dėl atsisakymo pasitikrinti sveikatą galima tik tuomet, kai yra visos šios sąlygos: (1) darbuotojas yra priskirtas prie asmenų, kuriems toks patikrinimas yra privalomas, (2) darbuotojas buvo įtrauktas į darbdavio patvirtintą sąrašą darbuotojų, kuriems yra privaloma pasitikrinti sveikatą, (3) darbuotojas buvo pasirašytinai supažindintas su sveikatos pasitikrinimo grafiku, darbdavio suderintu su sveikatos priežiūros įstaiga, (4) darbuotojas atsisakė nustatytu laiku pasitikrinti sveikatą. Minėtame Vyriausybės nutarime yra nurodoma, kad atsisakymui tikrintis sveikatą, kai toks patikrinimas darbuotojui yra privalomas, gali būti prilyginama taip pat ir darbuotojo be svarbių priežasčių nenuvykimas pasitikrinti arba nepasitikrinimas sveikatos nustatytu laiku, praėjus nustatytam sveikatos pasitikrinimo laikui, nepateikimas be svarbių priežasčių medicinos knygelės (sveikatos paso) ar medicinos pažymos darbdaviui arba jo įgaliotam asmeniui.

Sveikatos tikrinimo ir tyrimų duomenys įrašomi paciento ambulatorinėje kortelėje (F 025/a), kuri saugoma nustatyta tvarka. Pacientas turi įsigyti Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinto pavyzdžio asmens medicininę knygelę (F 048/a). Joje įrašus apie leidimą dirbti daro tik bendrosios praktikos gydytojas ar apylinkės terapeutas. Asmens medicininės knygelės išrašus turi teisę tikrinti darbdavys (ar jo įgaliotas asmuo) ir Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos pareigūnai.

Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos pareigūnai, peržiūrėdami įmonių darbuotojų asmens medicinines knygelės įrašus, kontroliuoja, kaip tikrinama jų sveikata. Darbdavys privalo užtikrinti, kad įmonėje dirbtų tik laiku sveikatą pasitikrinę asmenys.